Search Online Jobs
Grade 11 Text Books School Text Books

Grade 11 School Text Books Sinhala Tamil English

Get it on Google Play
Download the Sri Lanka Government School Grade 11 all subject Text Books Sinhala Edition, English Edition, and Tamil Edition

Language: Sinhala / Grade 11

බුද්ධ ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ක්‍රිස්තු ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 ජුදා සමාජ දැක්ම
 • 02 මෙසියස් වහන්සේ තුලින් පරිපූර්ණ ජීවිතයක්
 • 03 යහපත් බැටලු එඩේරා
 • 04 දුක් උසුලන සේවකයාණෝ
 • 05 ප්‍රේමයෙන් දිවි ගෙවමු
 • 06 සාමයට කැපවෙමු
 • 07 කමාව අත් දකිමු
 • 08 ඒකත්වයෙන් දිවි ගෙවමු
 • 09 බලාපොරොත්තුව හා සදාතන ජීවනය
 • 10 මුල් කිතුණු සබාවෙන් ආදර්ශයක්
 • 11 ඵලදායි මෙහෙවරක්
 • 12 ජීවිත වෙනසක්
 • 13 හවුල් නායකත්වයෙන් ජය
 • 14 දිරියෙන් යුතු මෙහෙවර
 • 15 අභියෝග මැද මෙහෙවර
 • 16 සාක්ෂියේ දිරියෙන් මෙහෙවර
 • 17 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට අයත් මම
 • 18 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට අයත් අප
 • 19 සහජීවනයෙන් ගොඩනැගෙමු
 • 20 ආත්මයාණන්ගෙන් දිවි මඟ ලබමු
 • 21 දරිද්‍රතාවේ අභියෝග ජයගමු
 • 22 පීඩිත වූවන් මුදවාලමු
 • 23 සමාජ සදාරණත්වය කරා
 • 24 පිවිතුරු දිවියක් කරා
 • 25 නවෝදයේ අරණලු

කතෝලික ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 පංච පුස්තකය
 • 02 ද්විතීය සම්මත ග්‍රන්ථ
 • 03 ඉශ්‍රාෙයල් දිවැසිවරු
 • 04 ශුභාරංචි
 • 05 මැවීම
 • 06 මිනිසා පාපයට වැටීම
 • 07 නික්මයාම
 • 08 සීනයි ගිවිසුම
 • 09 ස්නාවක ජුවාමි තුමා
 • 10 ජේසුස් වහන්සේගේ දූත මෙහෙවර
 • 11 දේව රාජ්‍යය
 • 12 ප්‍රසාද ස්නාපනය හා අභිවෘද්ධි ආලේපය
 • 13 සුවය දානය කිරීමේ දේව ප්‍රසාද නිධාන
 • 14 පූජකවරය
 • 15 ආශිර්වාදකාර බන්ධනය
 • 16 පැවිදි දිවිය
 • 17 ගිහි ධර්මදූත සේවය
 • 18 පරිසර සුරකීම
 • 19 සාමය
 • 20 ආත්මික හා ශාරිරික පුණ්‍ය ක්‍රියා
 • 21 ශුද්ධ වු සභාවේ ශික්ෂාපද
 • 22 ස්වාමිවාක් ආරාධනාව
 • 23 මරිය බැතිය
 • 24 යාම යැදුම
 • 25 භාවනාව

ඉස්ලාම් ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ගණිතය I කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ගණිතය II කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ගණිතය III කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

විද්‍යාව I කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

විද්‍යාව II කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ඉතිහාසය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 කාර්මික විප්ලවය
 • 02 ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටුවීම
 • 03 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය
 • 04 බ්‍රිතාන්‍යන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
 • 05 බ්‍රිතාන්‍යන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තන
 • 06 ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 07 ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
 • 08 ලෝක මහා සංග්‍රාම හා සම්මුතීන්

භූගෝල විද්‍යාව – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 පෘථිවියේ ස්වාභාවික සම්පත්
 • 02 ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සම්පත්
 • 03 ලෝක ජනසංඛ්‍යාව
 • 04 ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාව
 • 05 සංවර්ධනය
 • 06 ලෝකයේ ස්වභාවික උපද්‍රව
 • 07 ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික ආපදා
 • 08 දේශගුණික වෙනස්කම්
 • 09 ශ්‍රී ලංකා 1:50000 භූ ලක්ෂණ සිතියම්
 • 10 දත්ත නිරූපණය සඳහා ප්‍රස්තාර භාවිතය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 නීතිය හා යුක්තිය
 • 02 ආණ්ඩුවේ විවිධ ස්තර
 • 03 මානව හිම්කම් හා යුතුකම්
 • 04 පාරිසරක ගැටලු හා තිරසාර සංවර්ධනය
 • 05 ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය -2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 ව්‍යාපාර සැලැස්ම
 • 02 අලෙවි සැලැස්ම
 • 03 නිෂ්පාදන සැලැස්ම
 • 04 පරිපාලන සැලැස්ම
 • 05 මූල්‍ය සැලැස්ම
 • 06 ව්‍යාපාර සංවිධාන
 • 07 ව්‍යවසායකත්ව සංස්කෘතිය

இரண்டாம் மொழி தமிழ் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යනය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 වෙළෙඳාම සහ උපකාරක සේවා
 • 02 කළමණාකරණය
 • 03 අළෙවිකරණය
 • 04 ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන
 • 05 ගැළපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන
 • 06 ගාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන
 • 07 නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය
 • 08 ආයෝජනය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය – 2016 – නව විෂය නිර්දේශය

ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 01 මත්ස්‍යයන් පෝෂණය කිරීම හා මත්ස්‍යය ආහාර නිපදවීම
 • 02 ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගන්නා ආම්පනන සහ යාත්‍රා
 • 03 මත්ස්‍ය අස්වනු හානි අවම කිරීම
 • 04 ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තයේ දී මුහුණපාන විනිධ ගැටලු හා අභියෝග
 • 05 ජලජ ජීව සම්පත් තිරසාරව කළමණාකරණය කිරීම
 • 06 ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා ආයතන වලින් ලැබෙන දායකත්වය

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

 • 1 ආවුද හා උපකරණ භාවිතය
 • 2 ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා උපයෝගි කරගන්නා ශිල්පීය ක්ර ම
 • 3 බර දරන හා බර නො දරන ඉදිකිරීම්
 • 4 නිමහම් කරීමේ අවශ්යිතාව
 • 5 ජලනළ හා උපාංග
 • 6 නිමවුමක් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
 • 7 විකසන
 • 8 ඝන වස්තුවල සෘජු ප්ර ක්ෂේපණ
 • 9 වැඩිදුර තාක්ෂණික අධ්යා්පන අවස්ථා

නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

නිර්මාණකරණය විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රානික තාක්ෂණය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ශි්ල්ප කලා – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

සෞඛය හා ශාරීරික අධ්යාපනය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

Language: English / Grade 11

English Pupils Book – 2016 New syllabus

English workbook – 2016 New syllabus

 • 01 Our Responsibilities
 • 02 Facing Challengers
 • 03 Great Lanka
 • 04 For a Better Tomorrow
 • Revision I
 • 05 Best Use of time
 • 06 A moment of Fun
 • 07 A simple Living
 • 08 Reading is Fun
 • Revision II
 • 09 Enigma
 • 10 Choices in Life
 • Revision III

Mathematics Part I – 2016 New Syllabus

Mathematics Part II – 2016 New Syllabus

Mathematics Part III – 2016 New Syllabus

Science Part I -2016 New Syllabus

 • 01 Living Tissues
 • 02 Photosynthesis
 • 03 Mixtures
 • 04 Waves and Their Applications
 • 05 Geometrical Optics
 • 06 Human body processes
 • 07 Acids, Bases, and Salts
 • 08 Heat Changes Associated with Chemical Reactions

Science Part II – 2016 New Syllabus

 • 09 Heat
 • 10 Power and Energy of Electric Appliances
 • 11 Electronics
 • 12 Electrochemistry
 • 13 Electromagnetism and Electromagnetic Induction
 • 14 Hydrocarbons and Their Derivatives
 • 15 Biosphere

Geography – 2016 New Syllabus

Entrepreneurship Education – 2016 New Syllabus

 • 1 Business Plan
 • 2 Marketing
 • 3 Production Plan
 • 4 Administrative Plan
 • 5 Financial Plan
 • 6 Business Organizations
 • 7 Entrepreneurial Culture

Business & Accounting Studies – 2016 New Syllabus

 • 01 Trade and Supporting Services
 • 02 Management
 • 03 Marketing
 • 04 Financial Statements of a Business
 • 05 Financial Statements Including the Adjustments
 • 06 Not for Profit Organizations
 • 07 Statement of Production Cost
 • 08 Investments

Health & Physical Education – 2016 new Syllabus

Civic Education – 2016 New Syllabus

Information and Communication Technology – 2016 New Syllabus

Language: Tamil / Grade 11

சைவநெறி – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

கிறிஸ்தவம் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

கத்தோலிக்க திருமறை – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

இஸ்லாம் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் – 2016 புதிய பாடத் திட்டம்

கணிதம் I – 2016 புதிய பாடத் திட்டம்

கணிதம் II – 2016 புதிய பாடத் திட்டம்I

கணிதம் III – 2016 புதிய பாடத் திட்டம்

விஞ்ஞானம் பகுதி – I – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

 • 1. தாவர இழையங்களும் விலங்கு இழையங்களும்
 • 2. ஒளித்தொகுப்பு
 • 3. கலவை
 • 4. அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்
 • 5. கேத்திரகணித ஒளியியல்
 • 6. மனித உடற் செயன்முறைகள்
 • 7. அமிலம், மூலம், உப்பு
 • 8. இரசாயன தாக்கங்களின் வெப்ப விளைவு

விஞ்ஞானம் பகுதி – II – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

வரலாறு – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

புவியியல் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

முயற்சியாண்மைக் கல்வி – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

வணிகமும் கணக்கீட்டுக் கல்வியும் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

நீருயிரின வளத் தொழினுட்பவியல் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

வடிவமைப்பும் நிருமாணத் தொழினுட்பவியலும் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

வடிவமைப்பும் இயந்திரத் தொழினுட்பவியலும் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

வடிவமைப்பும் மின் இலத்திரனியல் தொழினுட்பவியலும் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

கைத்திறன் கலைகள் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

மனைப் பொருளியல் -2016 – புதிய பாடத்திட்டம்

 • 1. மனையின் உள்ளக அலங்காரமும், வீட்டுத்தோட்ட ஒழுங்கமைப்பும்
 • 2. மனை வளங்களின் முகாமைத்துவம்
 • 3. உணவு சமிபாட்டுச் செயற்பாடு
 • 4. விசேட போசணைத் தேவையுள்ள பருவங்களுக்கான உணவு வேளைகளைத் திட்டமிடல்
 • 5. உணவின் தரப் பண்பைப் பேணுவதிலுள்ள சிரமங்களைக் குறைத்தல்
 • 6. உணவு வேளைகளைத் திட்டமிடல்
 • 7. உணவு பரிமாறல்
 • 8. உணவு பாதுகாப்பு
 • 9. இலங்கையின் போசணைச் சிக்கல்கள்
 • 10. மனைத் துணையணிகளின் ஆக்கம்
 • 11. முன் பிள்ளைப் பருவப் பிள்ளைக்கான சட்டை நிர்மாணம்
 • 12. கட்டிளமைப் பருவ விருத்தி
 • 13. குழந்தைப் பருவத்தினரைப் பராமரித்தல்

சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகவியற் கற்கை -2016 புதிய பாடத்திட்டம்

விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்

දෙවන බස සිංහල – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

Download Onlinejobs.lk Android App Click Here
Join WhatsappApp Channel Click Here
Join Telegram Channel Click Here
Jobs/CVs SMS Alerts
SMS Alerts