Search Online Jobs
Grade 7 Text Books

Grade 7 School Text Books Sinhala Tamil English

Get it on Google Play
Download the Sri Lanka Government School Grade 07 all subject Text Books Sinhala Edition, English Edition, and Tamil Edition

Language : Sinhala / Grade 7

බුද්ධ ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
 • 01 බුදු සිරිතේ පළමු වසර
 • 02 බුදු සිරිත අනුව යමු අසරණයන්ට සරණ වෙමු
 • 03 බුදු ගුණ දැන සිත් සනසමු
 • 04 දිවි සරසන සිරිත විරිත
 • 05 මනස පුබුදන නැණැස පාදමු
 • 06 බුදු සසුනේ අග්‍ර දායිකාව සහ අග්‍ර දායකයා
 • 07 ධම්ම පදයෙන් අපේ දිවියට
 • 08 පන්සිල් හා සමාජීය වටිනාකම
 • 09 ආජීව අෂ්ටමක ශීලයෙන් දිවි සරු කර ගනිමු
 • 10 ගුරු සිත සනසවා අකුරු උගනාමු සොඳවා
 • 11 ආදර්ශවත් නායකත්වය
 • 12 සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම
 • 13 හෙළබොදු සිරිතට යොමු වෙමු
 • 14 බුදු දහමින් ඇගයෙන සහජීවනය
 • 15 සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නොවේ
 • 16 චතුරාර්ය සත්‍ය
 • 17 වළකිමු වරදින් උපමා කොට තමන්
 • 18 තැනට ගැළපෙන ලෙසින් හැසිරෙමු
 • 19 මහින්දාගමනයෙන් අප ලත් දයාද
 • 20 ධන පරිහරණයට අදාළ බොදු මඟ
 • 21 දෙලෝ වැඩ සාදන පින් කිරියවත්
ක්‍රිස්තු ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
කතෝලික ධර්මය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
ඉස්ලාම් – නව විෂය නිර්දේශය
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
ගණිතය 1 කොටස- 2016 නව විෂය නිර්දේශය
 • 01 සමමිතිය
 • 02 කුලක
 • 03 පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
 • 04 සාධක හා ගුණාකාර (1 කොටස)
 • 05 දර්ශක
 • 06 කාලය
 • 07 සමාන්තර සරළ රේඛා
 • 08 සදීශ සංඛ්‍යා
 • 09 පූනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 1
 • 10 භාග (1 කොටස)
 • 11 දශම
 • 12 වීජීය ප්‍රකාශන
ගණිතය II කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
 • 13 ස්කන්දය
 • 14 සරළ රේඛීය තල රූප – 1 කෙටෙස
 • 15 සමීකරණ සහ සූත්‍ර
 • 16 දිග
 • 17 වර්ගඵලය
 • 18 වෘත්ත
 • 19 පරිමාව
 • පූණරීක්ෂණ අභ්‍යාස 2
 • 20 ද්‍රව මිනුම්
 • 21 අනුපාත
 • 22 ප්‍රතිශත
 • 23 කාවිසීය තලය
 • 24 සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය
 • 25 ඝණ වස්තු
 • 26 දත්ත නිරූපණය හා අරිථ කතනය
 • 27 පරිමාන රූප
 • 28 වෙසලාකරණය
 • පූණරීක්ෂණ අභ්‍යාස 3
 • 29 සිදුවීමක විය හැකියාව
ඉතිහාසය – 2016 නව විෂය නිර්දේශ
 • 01 අපේ පැරණි ජන ජීවිතය
 • 02 අපේ කීර්තිමත් රජවරු
 • 03 අපේ සංස්කෘතික උරුමය
 • 04 පසුකාලීන පාලන මධස්ථාන
 • 05 ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර
සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය -2016 නව විෂය නිර්දේශය
ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
 • 01 කෘෂි කර්මය
 • 02 ආහාර ක්ෂේත්‍රය
 • 03 ආරම්භක තාක්ෂණවේදය
 • 04 ව්‍යාපාර කටයුතු
 • 05 රූපණ
இரண்டாம் மொழி தமிழ் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – කියවීම් පොත – 2018 නව විෂය නිර්දේශය
පුරවැසි අධ්‍යාපනය – නව විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව I කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව II කොටස – 2016 නව විෂය නිර්දේශය

Language : English / Grade 7

English Reading Book – 2016 New Syllabus
English workbook – 2016 New syllabus
 • 01 What you see
 • 02 Friends Indeed
 • 03 Pleasure
 • 04 A busy day
 • 05 Once upon a time
 • 06 Better safe than sorry
 • 07 Around the country
 • 08 Wonders around us
 • 09 Our beautiful world
 • 10 future
Mathematics Part I – 2016 New Syllabus
 • 01 Symmetry
 • 02 Sets
 • 03 Operations on whole
 • 04 Factors and Multiples (Part I)
 • 05 Indices
 • 06 Time
 • 07 Parallel Straight Lines
 • 08 Directed Numbers
 • 09 Angles
 • Revision Exercise – I
 • 10 Fractions (Part I)
 • 11 Decimals
 • 12 Algebraic Expressions
Mathematics Part II – 2016 New Syllabus
Science Part I -2016 New Syllabus
 • 01 Plant Diversity
 • 02 Static Electricity
 • 03 Generation of Electricity
 • 04 Functions of Water
 • 05 Acids and Bases
 • 06 Animal Diversity
 • 07 Forms of Energy and Uses
 • 08 The Nature of the Earth
 • 09 Light
 • 10 The Correct Use of the Microscope Uses
Science Part II – 2016 New Syllabus
Geography – 2016 New Syllabus
Health & Physical Education – 2016 New Syllabus
Civic Education – 2016 New Syllabus
Information and Communication Technology – Workbook – 2018 New Syllabus
Information and Communication Technology – Reading Book – 2018 New Syllabus

Language: Tamil / Grade 7

சைவநெறி – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
கணிதம் பகுதி I – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
 • 1. இருபுடைச் சமச்சீர்
 • 2. தொடைகள்
 • 3. முழுவெண்களில் கணிதச் செய்கைகள்
 • 4. காரணிகளும் மடங்குகளும் I & காரணிகளும் மடங்குகளும் II
 • 5. சுட்டிகள்
 • 6. காலம்
 • 7. சமாந்தரகக் நேர்க்கோடுகள்
 • 8. திசைகொண்ட எண்கள்
 • 9. கோணங்கள்
 • 10. பின்னங்கள் I பின்னங்கள் II
 • 11.தசமங்கள்
 • 12. அட்சரக் கணிதக் கோவைகள்
விஞ்ஞானம் பகுதி – I – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
 • 1. தாவரப் பல்வகைமை
 • 2. நிலைமின்
 • 3. மின் உற்பத்தி
 • 4. நீரின் தொழிற்பாடுகள்
 • 5. அமிலமும் காரமும்
 • 6. விலங்குகளின் பல்வகைமை
 • 7. சக்தி வடிவங்களும் பயன்பாடுகளும்
 • 8. புவியினதும் விண்வெளியினதும் தன்மை
 • 9. ஒளி
 • 10. நுணுக்குக் காட்டியைப் பயன்படுத்தல்
விஞ்ஞானம் பகுதி – II – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
 • 11. ஒலியின் உருவாக்கமும் கடத்துகையும்
 • 12. அங்கிகளின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களும் உயிர்த் தொழிற்பாடும்
 • 13. வளி மண்டலம்
 • 14. வெப்பமும் வெப்பநிலையும்
 • 15. மண்
 • 16. விசையும் இயக்கமும்
 • 17. உணவின் போசணைக் கூறுகள்
 • 18. பாறைகளும் கனியங்களும்
 • 19. சக்தி முதல்கள்
வரலாறு தரம் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
 • 01 எமது புராதன வாழ்க்கை முறை
 • 02 எமது கீர்த்திமிக்க அரசர்கள்
 • 03 எமது கலாசார மரபுரிமைகள்
 • 04 பிற்கால ஆட்சி மையங்கள்
 • 05 ஐரோப்பாவின் புராதன நாகரிகங்கள்
புவியியல் – 2016 புதிய பாடத்திட்டம்
දෙවන බස සිංහල – 2016 නව විෂය නිර්දේශය
Download Onlinejobs.lk Android App Click Here
Join WhatsappApp Channel Click Here
Join Telegram Channel Click Here
Jobs/CVs SMS Alerts
SMS Alerts