Search Online Jobs
Grade 5 Text Books

Grade 5 School Text Books Sinhala Tamil English

Get it on Google Play

Download the Sri Lanka Government School Grade 05 all subject Text Books Sinhala Edition, English Edition, and Tamil Edition

Language: Sinhala / Grade 5

බුද්ධ ධර්මය

 • 1 බුද්ධානුස්සති භාවනාව
 • 2 කිසිවකින් නොසැලුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ
 • 3 අපේ පන්සල
 • 4 මානස විල
 • 5 ආහාර ගැනීමේ සිරිත් විරිත්
 • 6 පෙර සංසාරෙත් මේ ලෙස සිටියා යසෝදරා දේවී
 • 7 සෝමාවතී දාගැබ
 • 8 අනගාරික ධර්මපාලතුමා
 • 9 මෙත් වඩමු
 • 10 බුදු කරුණාවෙන් සැනසුණු රජ්ජුමාලා
 • 11 දැඩි වෑයමත් කුසීතකමත් අත්හල ‍සෝණ හාමුදුරුවෝ
 • 12 මම සුවඳැති මල් කැකුළක් වන්නෙමි
 • 13 හෙන්රි ඕල්කොට්තුමා
 • 14 දිඝවාපිය
 • 15 නිවී පහන් වී සිත සුවපත් වේ
 • 16 පරිත්‍යාගශීලී බව
 • 17 අපූරු හමුවීමක්
 • 18 තිලෝගුරු බුදුපියාණෝ
 • 19 මුතියංගනය
 • 20 උතුම් මිනිස් බව
 • 21 අලුවිහාරය
 • 22 ලද මිනිසත් බව දියුණු කර ගනිමු
 • 23 මෙත් වැඩූ සාමාවෝ

ගණිතය

 • 1. සංඛ්‍යා අවබෝධය
 • 2. විශාල සංඛ්‍යා සහ රෝම සංඛ්‍යාංක
 • 3. එකතු කිරීම
 • 4. අඩු කිරීම
 • 5. ගුණ කිරීම
 • 6. දිග හා දුර – 1
 • 7. පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස – 1
 • 8. බෙදීම – 1
 • 9. ඝනවස්තු, හැඩ හා කෝණ
 • 10. කාලය – 1
 • 11. බර – 1
 • 12. සංඛ්‍යා රටා – 1
 • 13. පුනරිකෂණ අභ්‍යාස – 2
 • 14. ගුණ කිරීම – 2
 • 15. බෙදීම – 2
 • 16. දත්ත හැසිරවීම – 1
 • 17. මුදල් – 1
 • 18. වර්ගඵලය
 • 19. පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස – 3
 • 20. භාග – 1
 • 21. කාලය – 2
 • 22. පරිමාව හා ධාරිතාව – 1
 • 23. ඝන වස්තු හා හැඩතල
 • 24. දිශා
 • 25. පුනරිකෂණ අභ්යායස – 4
 • 26. පුනරිකෂණ අභ්යා ස – 5
 • 27. දහයෙන් ගුණ කිරීම හා බෙදීම
 • 28. පරිමාව හා ධාරිතාව – 2
 • 29. දිග හා දුර – 2
 • 30. භාග – 2
 • 31. පුනරික්ෂණ අභ්‍යාස – 6
 • 32. මුදල් – 2
 • 33. දශම
 • 34. බර
 • 35. දත්ත හැසිරවීම – 2
 • 36. සැලසුම් හා පරිමාණ රූප
 • 37. පුනරික්ෂණ අභ්යාාස – 7
 • 38. පුනරික්ෂණ අභ්යාාස – 8
 • 39. පුනරික්ෂණ අභ්යාාස – 9

ක්‍රිස්තු ධර්මය

 • 1 ආබ්‍රහම්
 • 2 ජෝසෙප්
 • 3 ‍මෝසෙස්
 • 4 දෙබෝරා
 • 5 එස්තර්
 • 6 අම්රාම් සහ ජො‍කබෙද්
 • 7 එල්කානා සහ හන්නා
 • 8 එලිසබෙත් සහ සෙකරියස්
 • 9 සුළඟ දසත හමයි
 • 10 දේදුන්නක පණිවුඩය
 • 11 අහසේ පක්ෂීන්
 • 12 ජලයේ සහ පොළොවේ සතුන්
 • 13 දිනපතා යැදුම්
 • 14 පව්කරුවන්ට සමාව
 • 15 අසරණ අයට සරණ
 • 16 සතුරන්ට ප්‍රේමය
 • 17 ගරු සැලකිලි කරමු සැමට
 • 18 අසීමිත සමාව දීම
 • 19 ඉවසිලිමත් දයානුකම්පාව
 • 20 සොබා දහම කෙරෙහි දේව බලය
 • 21 රෝග කෙරෙහි දේව බලය
 • 22 මරණය කෙරෙහි දේව බලය
 • 23 මැදහත් යාච්ඤාව
 • 24 අන් අයට උදව් කිරීම
 • 25 රූත්

කතෝලික ධර්මය

ඉස්ලාම්

 • 01 අල්ලාහ්
 • 02 අල්ලාහ් ගේ මලායිකාවරු
 • 03 අල් කුර්ආනය
 • 04 අල් හදීස්
 • 05 අල්ලාහ් ගේ රසූල්වරු
 • 06 අල්ලාහ් ගේ රසූල්වරු II
 • 07 අල්ලාහ් ගේ රසූල්වරු III
 • 08 කලිමතු රද්දිල් කුෆ්ර්
 • 09 සලාතය
 • 10 අත්තහිය්යාත්
 • 11 zසකාත්
 • 12 අපේ සව්ම්
 • 13 අල් හජ්
 • 14 සුරතුල් අස්ර් සහ සුරතුල් කව්සර්
 • 15 හලාල් හරාම් සුරකිමු
 • 16 දෙමාපියන්ට ගරු කිරීම
 • 17 පවුලේ සම්බන්ධතා
 • 18 අසල් වැසියන්ට ආදරය කිරීම
 • 19 මානව දයාව 1
 • 20 මානව දයාව 2
 • 21 සතුන්ට කරුණාව දැක්වීම
 • 22 පොදු දේපල රැකගනිමු
 • 23 කලීෆා අබු බක්ර් (රළි)
 • 24 කලීෆා උමර් (රළි)
 • 25 කලීෆා උස්මාන් (රළි)
 • 26 කලීෆා අලී (රළි)
 • 27 ඉමාම් අබු හනීෆා (රහ්)

සිංහල කියවීම් පොත

Language: English / Grade 5

English Pupils Book

 • 1-2 Town and City
 • 3-4 Festivals
 • Revision 1
 • 5-6 Sports and Hobbies
 • 7-8 Our Country
 • Revision 2
 • 9-10 World of Science
 • 11-12 Stories& Folk Tales
 • Revision 3
 • 13-14 Life in the Future
 • Revision 4

English Workbook P I

 • 1 Town and City
 • 2 Town and City
 • 3 Festivals
 • 4 Festivals
 • 5 Sports and Hobbies
 • 6 Sports and Hobbies

English Workbook P II

 • 7 Our Country
 • 8 Our Country
 • 9 World of Science
 • 10 World of Science
 • 11 Stories & Folk Tales
 • 12 Stories & Folk Tales
 • 13 Life in the Future
 • 14 Life in the Future

Language: Tamil / Grade 5

கிறிஸ்தவம்

 • 1 ஆபிராகாம்
 • 2 யோசேப்பு
 • 3 மோசே
 • 4 தெபோராள்
 • 5 எஸ்தர்
 • 6 அம்ரோமும் யோக்கபேத்தும்
 • 7 எல்கானாவும் அன்னாவும்
 • 8 எலிசபேத்தும் செக்கரியாவும்
 • 9 காற்று
 • 10 வானவில்
 • 11 ஆகாயத்துப் பறவை
 • 12 நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் விலங்குகள்
 • 13 தினசரி விண்ணப்பம்
 • 14 பாவிகளுக்கு மன்னிப்பு
 • 15 ஆதரவற்றோ ருக்குப் புகலிடம்
 • 16 பகைவரிடம்
 • 17 அனைவரையும் மதித்திடுவோம்
 • 18 எல்லையற்ற மன்னிப்பு
 • 19 பொறுமையும் கருனையும்
 • 20 இயற்கை மேலான தேவவல்லமை
 • 21 வியாதியைக் குணமாக்கிடும் தேவவல்லமை
 • 22 மரணத்தின் மீதான தேவவல்லமை
 • 23 பரிந்து வேண்டுதல் விண்ணப்பம்
 • 24 மற்றவர்களுக்கு உதவிசெய்தல்
 • 25 ரூத்

இஸ்லாம்

 • 1 அல்லாஹ்
 • 2 அல்லாஹ்வின் மலக்குகள்
 • 3 அல் குர்ஆன்
 • 4 அல் ஹதீஸ்
 • 5 அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் I
 • 6 அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் II
 • 7 அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் III
 • 8 கலிமது ரத்தில் குப்ர்
 • 9 தொழுகை
 • 10 அத்தஹிய்யாத்
 • 11 ஸகாத்
 • 12 நோன்பு
 • 14 ஸூறதுல் அஸ்ர், ஸஷுறதுல் கவ்ஸர்
 • 15 ஹலால் ஹராம் பேணுவோம்
 • 16 பெற்றௌரை மதித்தல்
 • 17 குடும்ப உறவு
 • 18 அயலாரை நேசித்தல்
 • 19 மனித நேயம் I
 • 20 மனித நேயம் II
 • 21 உயிர்களிடத்தில் அன்புக் காட்டுதல்
 • 22 பொதுச் சொத்துகளைப் பாதுகாப்போம்
 • 23 கலீபா அபூபக்ர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு
 • 24 கலீபா உமர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு
 • 25 கலீபா உஸ்மான் ரழியல்லாஹு அன்ஹு
 • 26 கலீபா அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு
 • 27 இமாம் அபூஹனீபா ரஹிமஹில்லாஹ்

சைவ நெறி

கணிதம்

 • 1 எண் விளக்கம்
 • 2 பெரிய எண்களும் உரோமன் எண்குறிகளும்
 • 3 கூட்டல்
 • 4 கழித்தல்
 • 5 பெருக்கல் -1
 • 6 நீளமும் தூரமும் – 1
 • 7 மீட்டற் பயிற்சி -1
 • 08 வகுத்தல்
 • 9 திண்மங்களும் கோணங்களும்
 • 10 காலம் – 1
 • 11 நிறை – 1
 • 12 எண் கோலம்
 • 13 மீட்டற் பயிற்சி – 2
 • 14 பெருக்கல் – 2
 • 15 வகுத்தல்
 • 16 தரவுகளை கையாளுதல் -1
 • 17 பணம் – 1
 • 18 பரப்பளவு
 • 19 மீட்டற் பயிற்சி -3
 • 20 பின்னங்கள் -1
 • 21 காலம் 2
 • 22 கனவளவும் கொள்ளளவும் -1
 • 23 திண்மங்களும் தளவடிவங்களும்
 • 24 திசைகள்
 • 25 மீட்டற் பயிற்சி – 4
 • 26 பத்தால் பெருக்கலும் வகுத்தலும்
 • 27 கனவளவூம் கொள்ளளவும் – 2
 • 28 நீளமும் தூரமும் -2
 • 29 பின்னங்கள்
 • 30 மீட்டற் பயிற்சி 5
 • 31 பணம் -2
 • 32 தசமம்
 • 33 நிறை – 2
 • 34 தரவூகளை கையாளுதல் – 2
 • 35 கிடைப்படமும் அளவிடையும்
 • 36 மீட்டற் பயிற்சி – 6
 • 37 மீட்டற் பயிற்சி – 7
 • 38 மீட்டற் பயிற்சி – 8

தமிழ்

கத்தோலிக்கத் திருமறை

 • 1. ஒளியின் மக்கள் ஆவோம்
 • 2. திருமணச் சடங்கில் கலந்து கொள்வோம்
 • 3. எங்கள் பங்குத் தந்தை
 • 4. இயேசு குணப்படுத்துகிறார்
 • 5. இயேசுவின் அன்பு மகனாவேன்
 • 6. அமலனின் நாட்குறிப்பேடு
 • 7. செயலில் காட்டுவோம்
 • 8. நாங்கள் நண்பர்களாவோம்
 • 9. சுற்றாடல் அழகானது, பாதுகாப்பது எம் கடமை
 • 10. இயேசு கற்பித்த செபம்
 • 11. ஆண்டவரே பேசும், நான் கேட்கிறேன்
 • 12. சுகம் பெறுவோம்
 • 13. எல்லோருக்கும் நன்மை செய்வோம்
 • 14. இயேசு எம்மை அன்பு செய்கிறார்
 • 15. விசுவாசித்து வாழ்வோம்
 • 16. திருத்தூதர் நாமாவோம்
 • 17. இறைவனை வணங்குவோம்
 • 18. ஆண்டவரில் ஒன்றினைவோம்
 • 19. முதியோரை மதித்து நடப்போம்
 • 20. படைப்பை என்றும் பாதுகாப்போம்
Download Onlinejobs.lk Android App Click Here
Join WhatsappApp Channel Click Here
Join Telegram Channel Click Here
Jobs/CVs SMS Alerts
SMS Alerts